Popkorn bv

Algemene voorwaarden

I. Algemeen

Sectie I. Is van toepassing op alle activiteiten van POPKORN zoals gedefinieerd in artikel 2 (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld)

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

1.1.Alle commerciële transacties tussen de besloten vennootschap “POPKORN”, met zetel te 9140 Temse, Heistraat 41, BTW BE-0668.801.142, RPR Gent afdeling Dendermonde, (hierna genoemd “POPKORN”) en elke rechtspersoon, evenals iedereen die in naam of voor rekening van die rechtspersoon een bestelling/opdracht plaatst bij POPKORN (hierna genoemd de “Klant”), worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde):
(i) De schriftelijke overeenkomst tussen POPKORN en de Klant;
(ii) De opdrachtbevestiging;
(iii) Onderhavige algemene voorwaarden;
(iv) Het Belgisch recht. Door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order, het ondertekenen van een offerte en/of opdrachtbevestiging of het sluiten van een overeenkomst erkent de klant kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige contractuele, precontractuele en buitencontractuele verhoudingen met POPKORN.

1.2. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door POPKORN van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt POPKORN niet het recht dit later in te roepen.

1.3. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen POPKORN en de klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de algemene voorwaarden.

2. Activiteiten

2.1. POPKORN is gespecialiseerd, zonder limitatief te zijn, in de ontwikkeling van websites, webshops, applicaties, platformen, software, designs, social meda, marketing, etc., (hierna genoemd “de Producten op Maat”) en in de verkoop van standaardsoftware, hardware en alle toebehoren voor de Producten op Maat (hierna genoemd “de Standaardproducten”). Hierna gezamenlijk genoemd “de Producten”. Daarnaast is POPKORN ook actief in de ondersteuning, maintenance, updates en interventies van/aan de Producten, etc. het beheer van netwerken, het geven van opleidingen over voornoemde onderwerpen (hierna genoemd “de Diensten”).

3. Inschatting werkuren

3.1. Wanneer een potentiële Klant POPKORN contacteert over de mogelijke ontwikkeling van Producten op Maat of de mogelijke uitvoering van Diensten, gaat de Klant akkoord dat eerst een functionele analyse van het gevraagde Product op Maat/de gevraagde Diensten wordt uitgevoerd. POPKORN analyseert de vragen en noden van de Klant, zoekt naar de mogelijke oplossingen die zij kan aanbieden, gaat na of moet/kan vertrokken worden van een bestaand systeem dat aangepast wordt, maakt een overzicht van de aspecten waaruit het Product op Maat/de Diensten precies bestaan, bepaalt een plan van aanpak etc.

3.2. POPKORN bezorgt een eerste voorstel omtrent een overzicht van de aspecten waaruit het Product op Maat en/of de Diensten bestaan. POPKORN maakt ook een eerste, niet-bindende inschatting van de werkuren die zij nodig acht voor het ontwikkelen van de Producten op Maat en/of uitvoeren van de Diensten.

3.3. Op basis van deze analyse worden de onderhandelingen met de Klant voortgezet. Nadat de potentiële te ontwikkelen Producten op Maat en/of uit te voeren Diensten geanalyseerd zijn en besproken werden met de Klant, wordt indien gewenst een niet-bindende offerte (cfr. Art. 4) bezorgd door POPKORN.

3.4. Indien de onderhandelingen afspringen alvorens een definitieve overeenkomst tot stand komt met de Klant, gaat de Klant er mee akkoord dat POPKORN de tijdens de analyse geleverde prestaties en gemaakte kosten factureert.

3.5. Voorliggende artikel is niet van toepassing voor wat de verkoop van Standaardproducten betreft.

4. Offertes

4.1. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling/opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen/opdrachten. Een offerte geldt tevens slechts twintig (20) dagen vanaf het uitschrijven van de offerte of, indien van toepassing, voor de duur die erop wordt vermeld.

4.2. Offertes omvatten enkel die Producten en Diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de bestelling/opdracht door de Klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden.

4.3. Nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de website (https://popkorn.be) en/of POPKORN haar social madia zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling/opdracht door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen, functionaliteiten en afbeeldingen van de Producten en/of Diensten zijn louter indicatief en niet bindend voor POPKORN.

5. Totstandkoming overeenkomst

5.1. De contractuele relatie tussen POPKORN en de Klant komt tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling/opdracht door een persoon bevoegd om POPKORN te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van de bestelling/opdracht door POPKORN en neemt een einde na levering van de Producten, behoudens hetgeen bepaald in artikel.

5.2. POPKORN start behoudens andersluidende overeenkomst, met de uitvoering van de bestelling/opdracht na ontvangst van het voorschot zoals bepaald in artikel 12, en op voorwaarde dat zij in het bezit zijn gesteld van de daarvoor benodigde gegevens en materialen en toegang gegeven is tot alle plaatsen, diensten en accounts onder het beheer van de Klant (zoals webhostingaccounts) die POPKORN redelijkerwijs nodig heeft om de bestelling/opdracht uit te voeren. De tussen partijen overeengekomen leveringsdatum is niet bindend en wordt door partijen als louter richtinggevend beschouwd.

6. Wijzigingen en aanvullingen

6.1. Elke wijziging of aanvulling van de bestelling/opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst, ongeacht of deze het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of van om het even welke andere reden, wordt beschouwd als meerwerk en wordt bijkomend in regie aan de Klant gefactureerd.

6.2. Een wijziging of aanvulling van de bestelling/opdracht op aangeven van de klant is slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, onder andere met betrekking tot de betalingsvoorwaarden en uitvoeringstermijnen.

6.3. Wanneer de bestelling/opdracht wordt gewijzigd als gevolg van onvoorziene omstandigheden of van om het even welke andere reden, en bijkomende features noodzakelijk worden, zal POPKORN de Klant steeds voorafgaandelijk contacteren.

7. Specifieke vereisten

7.1. Alle specifieke vereisten van de Klant omtrent eigenschappen, functionaliteiten, capaciteiten, toepassingen, resultaten, te verwachten prestaties e.d. zijn enkel bindend voor POPKORN indien en voor zover deze zijn opgenomen in de ondertekende offerte/opdrachtbevestiging.

8. Instructies en assistentie van de Klant

8.1. POPKORN neemt van de Klant afkomstige instructies, beschrijvingen, specificaties, ontwerpen, berekeningen, broncodes, etc. over zonder enig onderzoek verschuldigd te zijn en zonder hieromtrent enige verantwoordelijkheid te aanvaarden.

8.2. De Klant is verplicht assistentie te verlenen en al die gegevens te leveren die het POPKORN mogelijk maken de bestelling/opdracht uit te voeren. Indien POPKORN de Klant verzoekt bepaalde gegevens aan te leveren, verbindt de Klant zich ertoe deze gegevens binnen de 48 uur na het verzoek van POPKORN, aan POPKORN te bezorgen.

8.3. Behoudens opzet en zware fout van POPKORN, zullen moeilijkheden of vertragingen tijdens de ontwikkeling veroorzaakt door een gebrek aan tijdige informatie of assistentie van de Klant, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de veroorzaakte bijkomende kosten.

9. Annulering

Annulering door de Klant

9.1. De Klant kan de overeenkomst slechts geldig annuleren (geheel of gedeeltelijk) wanneer POPKORN hiervan door de Klant schriftelijk of op elektronische wijze in kennis wordt gesteld ten minste vijf (5) dagen voorafgaandelijk aan de geplande leveringsdatum van de Diensten/Producten.

9.2. POPKORN behoudt zich bij annulering door de Klant, wegens om het even welke reden, het recht voor om alle reeds geleverde prestaties, gemaakte kosten en aangekochte diensten, licenties of onderdelen te factureren aan de Klant. POPKORN behoudt zich eveneens het recht voor een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan tien procent (10%) van de prijs (excl. BTW) van de betrokken bestelling/opdracht, met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00) en onverminderd het recht voor POPKORN op vergoeding voor hoger bewezen schade.

Annulering door POPKORN

9.3. In het geval POPKORN zich voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van de bestelling/opdracht, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling/opdracht (door onder meer het niet of niet meer verkrijgen van bepaalde licenties, onvolkomendheden in de ter beschikking gestelde bronmaterialen, etc.), zal hiervan de Klant zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van POPKORN.

10. Prijs

10.1. De prijs van de te leveren Producten of Diensten wordt afgesproken tussen partijen.

10.2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW, eventuele verpakkings-, leverings-, verzekerings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10.3. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is POPKORN in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

11. Voorschot

11.1. POPKORN behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant (i) dertig procent (30%) van het totale bedrag van de bestelling/opdracht als voorschot te vragen of (ii) aan de Klant integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling/opdracht over te gaan.

11.2. De niet-tijdige betaling van het voorschot, dan wel van de volledige prijs, indien zo overeengekomen, leidt in ieder geval tot de opschorting van de leveringsstermijn. Ingeval de Klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling, behoudt POPKORN zich het recht voor de gehele bestelling/opdracht, of een gedeelte ervan, te annuleren, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding van artikel 10.2 van toepassing zal zijn.

12. Betaling

12.1. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 11 of tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van POPKORN door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum.

12.2. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 dagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

12.3. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

12.4. Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

13. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

13.1. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van POPKORN verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 11 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van POPKORN om een hogere schadevergoeding te eisen.

13.2. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan POPKORN te voldoen, behoudt POPKORN zich het recht voor om elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdrachten als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 10.2 is verschuldigd.

13.3. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

14. Elektronische facturatie

14.1. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door POPKORN, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

15. Aansprakelijkheid

15.1. POPKORN is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen m.b.t. de leveringen (incl. bijkomende kosten die hieruit voor de Klant voortvloeien), opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van POPKORN, de Klant of enige andere derde.

15.2. Met uitzondering van de vrijwaring door POPKORN volgens artikel 25 en 26 van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van POPKORN beperkt tot de factuurwaarde van de door POPKORN geleverde Diensten/Producten en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd.

15.3. In geen geval is POPKORN aansprakelijk voor de gevolgen van een gebruik van de Diensten/Producten dat niet overeenstemt met de aanwijzingen die door POPKORN werden gegeven.

15.4. De Klant kan evenmin aanspraak maken op vrijwaring door POPKORN, noch voorziet de eventuele garantie een dekking:

 • Voor indirecte, onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan derden of enige andere vervolgschade door de Diensten/Producten van POPKORN veroorzaakt);
 • Voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. In ieder geval is de Klant gebonden door een vrijwaringsplicht ten aanzien van POPKORN in het geval laatstgenoemde wordt aangesproken door een derde;
 • Voor schade ontstaan ten gevolge het gebruik van de Diensten/Producten op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd;
 • Voor schade ontstaan door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Klant aan POPKORN verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden, gegevensdragers, e.d., door aanwijzingen of insctructies van of namens de Klant
 • Bijkomende schade ontstaan door verdere aanwending of toepassing door de Klant na de vaststelling van een gebrek;
 • Schade ontstaan ten gevolge van verkeerde opslag/bewaring van de Producten na de levering maar voorafgaandelijk aan het gebruik van de Producten door de Klant of een door de Klant aangewezen derde;
 • Schade ontstaan ten gevolge van het niet-opvolgen van het door POPKORN eventueel verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvende basis verstrekt;
 • Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 19.
 • Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
 • Gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, externe invloeden of schade veroorzaakt door overmacht.

15.5. POPKORN geeft geen garanties ten aanzien na het functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software en hardware tenzij en voorzover in de offerte anders is vermeld.

15.6. Voor wat de Diensten en Producten op Maat betreft, zal de aansprakelijkheid van POPKORN steeds beoordeeld worden in het licht van de middelenverbintenis waartoe POPKORN zich heeft verbonden. POPKORN zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen en zal de Diensten en/of Producten op Maat steeds naar beste inzicht en naar best vermogen leveren, evenwel zonder dat een bepaald resultaat wordt gegarandeerd.

15.7. De Diensten en/of Producten op Maat worden aangeboden volgens het basisprincipe dat de Klant alle maatregelen heeft genomen om zich ervan te vergewissen dat de Diensten en/of Producten op Maat geschikt zijn voor gebruik voor haar specifieke doelstellingen. POPKORN dient geen opportuniteitsanalyse te maken van de Diensten en/of Producten op Maat. De aansprakelijkheid van POPKORN dient in ieder geval uitsluitend beoordeeld te worden op basis van de ontwikkelde, ter beschikking gestelde of opgeleverde Diensten en/of Producten op Maat op zich, en geenszins aan de hand van het al dan niet bereiken van het resultaat dat de Klant beoogt te bereiken met de Diensten en/of Producten (bijvoorbeeld het genereren van een bepaalde omzet).

15.8. In het algemeen is POPKORN niet tot enige garantie noch aansprakelijkheid gehouden, wanneer de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de bepalingen van dit artikel. Indien de Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van POPKORN tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van de Diensten/Producten overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

15.9. De aansprakelijkheid van POPKORN kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van POPKORN, niet door derden.

16. Vertrouwelijke gegevens

16.1. Alle software, plannen, documenten, know-how, data en andere informatie verstrekt aan de Klant binnen deze contractuele verhouding worden beschouwd en behandeld als vertrouwelijk (hierna genoemd “Vertrouwelijke Informatie”). Deze Vertrouwelijke Informatie blijft te allen tijde eigendom van POPKORN.

16.2. De Vertrouwelijke Informatie zal niet aan derden verstrekt worden en zal noch (in)direct, volledig of gedeeltelijk gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor diegene waarvoor ze was verleend, tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van POPKORN. Op eerste verzoek van de betreffende partij, zal de ontvangende partij de Vertrouwelijke Informatie teruggeven of vernietigen.

16.3. Deze confidentialiteitsverplichting blijft bestaan, zelfs na beëindiging van de contractuele relatie, tot op het moment dat alle Vertrouwelijke Informatie publiek is gemaakt en waarbij dit niet te wijten is aan het optreden of nalaten van de ontvangende partij.

16.4. In geval één van de partijen deze verplichting schendt, zal deze automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per inbreuk dienen te betalen, niettegenstaande het recht van de andere partij om een hogere schadevergoeding te eisen.

17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. POPKORN is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door POPKORN geleverde Diensten en Producten op Maat, zoals onder meer de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in het kader van de ontwikkeling van de website en/ of software gemaakte databases en broncodes, ongeacht of aan de Klant voor de ontwikkeling ervan kosten werden in rekening gebracht. De uitoefening van voormelde intellectuele eigendomsrechten is zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan POPKORN voorbehouden. Voornoemde databases en/of broncodes kunnen slechts overgedragen worden aan de Klant indien hieromtrent een licentie overeengekomen werd.

17.2. Geen enkele offerte, bestelling, overeenkomst of samenwerking kan worden geïnterpreteerd als dat de Klant enige eigendomsrecht of ander exclusief recht zou verkrijgen op voormelde gegevens, Producten, databases, broncodes, etc. Deze gegevens mogen, zolang deze niet publiek toegankelijk worden gemaakt door POPKORN, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van POPKORN niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond worden en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd aan POPKORN.

17.3. De Klant garandeert dat alle door hem aan POPKORN verstrekte gegevens, bescheiden, accounts, etc. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig andere intellectueel eignedomsrecht van derden. De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade die POPKORN door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart POPKORN voor aanspraken van deze derden.

17.4. POPKORN heeft het recht de gegevens en/of Diensten/Producten, zoals beschreven in artikel 18.1, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de Klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

17.5. Elke inbreuk door de Klant op deze paragraaf geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de prijs van de Diensten/Producten, onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.

18. Overmacht & Hardship

18.1. POPKORN is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Gevallen van overmacht of hardship geven POPKORN het recht om, naar eigen keuze: (i) de nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten; (ii) de contractuele voorwaarden – onder meer wat betreft uitvoeringstermijnen en de prijzen – in overleg met de klant te herzien; (iii) in geval de situatie van overmacht en/of hardship langer dan één maand duurt, de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat POPKORN enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In al deze gevallen is de klant gehouden tot betaling van alle reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties op datum van schorsing, herziening of beëindiging.

18.2. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van POPKORN de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn uitvoering van de overeenkomst te verlangen onder dezelfde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld oorlog, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuuromstandigheden, brand, stroomuitval, onbeschikbaarheid of onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, storingen in infrastructuur en/of Producten van POPKORN die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerk- of systeembeveiliging te omzeilen, tekortkomingen van leveranciers van POPKORN (bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht), gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan de klant het gebruik heeft voorgeschreven, het in gebreke blijven van de klant om POPKORN tijdig de correcte inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling/opdracht, het krijgen van foutieve of onvolledige informatie van de klant, etc.

19. Netting

19.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen POPKORN en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen POPKORN en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

20. Verwerking persoonsgegevens

20.1. De verwerking van persoonsgegevens door POPKORN vindt plaats conform de bepalingen van de privacy verklaring van POPKORN, dewelke van toepassing is op de Klant en door hem dient nagelezen te worden op de website van POPKORN (https://popkorn.be).

21. Bevoegde rechtbanken & Toepasselijk recht

In geval van betwisting over deze algemene voorwaarden, alsook over elke andere overeenkomst die tussen POPKORN en de klant wordt gesloten, zijn de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de zetel van POPKORN uitsluitend bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

II. Producten

Sectie II. is uitsluitend van toepassing op de verkoop van Producten aan de Klant.

22. Levering

22.1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering en niet bindend. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van POPKORN.

22.2. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen.

22.3. De voorziene leveringstermijnen vervallen automatisch in geval:

 • POPKORN niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, documenten, specificaties, instructies, etc. vanwege de Klant zoals bepaald in artikel 5.2;
 • Van toepassing van artikel 8 (instructies en assistentie Klant);
 • Van toepassing van artikel 12 (voorschot);
 • Van overmacht en/of hardship zoals omschreven in artikel 19.

22.4. Wanneer de Producten, hardware, drukwerk,... betreffen worden deze, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen steeds ex works (incoterms 2010) geleverd. Het risico met betrekking tot de Producten gaat over op het ogenblik van de levering. Eventuele kosten van inontvangstname van de Producten zijn steeds ten laste van de Klant

22.5. Wanneer de Producten, software, websites, etc betreffen, zal POPKORN de Producten naar eigen inzicht bepaald en op passende wijze elektronisch beschikbaar stellen. Het risico met betrekking tot de Producten gaat over op het ogenblik van beschikbaar stellen door POPKORN.

22.6. POPKORN behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling/opdracht en daarvoor een factuur op te maken.

23. Zichtbare gebreken/non-conformiteit

23.1. De Klant moet direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: (louter exemplatieve opsomming) conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname, installatie en/of verwerking schriftelijk te melden.

23.2. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

24. Verborgen gebreken

De garantie verschilt per Product en wordt tussen POPKORN en de Klant overeengekomen.

25. Klachten

25.1. Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De Klant is gehouden tot vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

25.2. De waarborgen die POPKORN aan de Klant aanbiedt ingeval van een klacht betreffende een zichtbaar en/of verborgen gebrek blijven naar eigen keuze en inzicht van POPKORN beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging, (ii) herstelling of (iiI) terugname van de betreffende Producten met creditering aan de Klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de transportkosten, alsook enige werkuren POPKORN dient te dragen in dit kader aan de Klant in rekening worden gebracht.

26. Eigendomsvoorbehoud

26.1. POPKORN behoudt zich de eigendom van de aan de Klant geleverde Producten voor, zolang de Klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende zijn bestelling/opdracht niet volledig heeft betaald.

26.2. Voor het moment van eigendomsoverdracht is de Klant niet gerechtigd om de Producten te vervreemden, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat POPKORN altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Producten op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover POPKORN.

Voor Producten op Maat gelden bovendien volgende bepalingen

27. Uitvoering van de overeenkomst

27.1. In het geval van Producten op Maat, worden onderstaande stappen overlopen ter ontwerp en ontwikkeling: (i) ontwikkelen van de Producten op Maat (ii) controle (iii) oplevering/afwerking.

27.2. Het ontwikkelen van de Producten op Maat neemt aanvang vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

27.3. POPKORN verbindt er zichtoe om de Producten op Maat naar best vermogen en inzicht en volgens de technische en estetische criteria – die soeverein door POPKORN bepaald worden – uit te voeren. De kosten verbonden aan het ontwerp en de ontwikkleing zijn steeds ten laste van de Klant behouds uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen voor aanvang van de overeenkomst.

27.4. Eens de Producten op Maat in de professionele opinie van POPKORN voldoen aan de specificaties zoals overeengekomen in de offerte en/of geschikt zijn voor gebruik, zal POPKORN de Producten op Maat aan de Klant bezorgen ter controle.

27.5. Van zodra de Klant in het bezit is gesteld van de Producten op Maat, heeft deze de plicht om de correctheid van de Producten op Maat te verifiëren en na te gaan of deze overeenstemt met hetgeen hij voor ogen had. Tenzij anders overeengekomen beschikt de Klant over een termijn van 72 uur, ingaand op de dag van terbeschikkingstelling aan de Klant, om aan POPKORN de gehele of gedeeltelijke aanvaarding of weigering van de Producten op Maat bekend te maken. Elke gehele of gedeeltelijke weigering dient door de Klant op voldoende en op schirftelijke wijze gemotiveerd te worden. Het ontbreken van enige reactie van de Klant binnne voormelde termijn, houdt de goedkeuring in van de Producten op Maat.

27.6. Wanneer de Klant de Producten op Maat geheel of gedeeltelijk zou weigeren, verbindt POPKORN zich ertoe binnen een redelijke termijn het mogelijke te doen om de Producten op Maat af te werken naar de wensen van de Klant. Hierbij zullen artikel 29.3 t.e.m. 29.6 opnieuw van toepassing zijn tot wanneer een aanvaarding van de Producten op Maat heeft plaatsgevonden.

27.7. Wanneer de Klant de Producten op Maat aanvaardt, zal POPKORN deze definitief opleveren op de wijze zoals overeengekomen in artikel.

28. Prijs

28.1. De vaste prijs – zoals vastgesteld in de offerte- bevat in geen geval: wijzigingsrondes, correcties aan de broncode, etc. (niet-limitatieve opsomming). Deze zaken zullen worden beschouwd als meerwerken, dewelke in regie zullen worden aangerekend aan de Klant. In afwijking van het voorgaande, is het verhelpen van bugs, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, inbegrepen in de vaste prijs. Bijkomende features zullen beschouwd worden als meerwerk en aangerekend worden aan de Klant zoals hierboven uiteengezet. Deze de kwalificatie als bug of feature gebeurt steeds naar eigen inzicht van POPKORN.

III. Diensten

Sectie III. is uitsluitend van toepassing op het verlenen van Diensten aan de Klant. Desgewenst kan de Klant, al dan niet bij het aankopen van Producten, beroep doen op de Diensten die POPKORN ter beschikking stelt.

29. Duur en einde overeenkomst

Duur overeenkomst

29.1. In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, komt de contractuele relatie tussen POPKORN en de Klant bij het beroep doen op de Diensten tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling/opdracht door een persoon bevoegd om POPKORN te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van de bestelling/opdracht door POPKORN, en wordt deze aangegaan voor een intiële periode van een (1) jaar. Bij afloop van deze initiële periode wordt de overeenkomst verlengd voor een periode van onbepaalde duur en zijn de regels betreffende de beëindiging van de overeenkomst zoals hieronder uiteengezet van toepassing.

Beëindiging in gemeen overleg

29.2. De overeenkomst kan te allen tijde worden beëindigd in onderlinge overeenstemming tussen de artijen.

Opzegging

29.3. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst van onbepaalde duur beëindigen middels het respecteren van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden, dewelke per aangetekend schrijven betekend aan de wederpartij of mail mits bevestiging van de wederpartij.

29.4. De opzeggingstermijn gaat in de derde (3e) kalenderdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven of bevestiging via mail van de wederpartij.

Beëindiging wegens uitzonderlijke omstandigheden of ernstige terkortkoming

29.5. Onverminderd de overige bepalingen van de Overeenkomst, is elk van de partijen gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van uitzonderlijke omstandigheden die elke verdere professionele samenwerking tussen partijen onmogelijk maken, in geval van bedrog, grove of opzettelijke fout, of in geval van tekortkoming aan contractuele verplichtingen, wanneer deze inbreuk niet wordt gecorrigeerd na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling, waarin de nalatige partij verzocht wordt de inbreuk te corrigeren of te beëindigen binnen een termijn van [tien (10)] werkdagen na verzending van de ingebrekestelling.

29.6. De partijen zijn in het bijzonder (doch niet limitatief) gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijk effect te beëindigen indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

 • Indien de wederpartij de betalingen staakt, aangifte van faillissement doet, failliet verklaard wordt, een aanvang neemt met een vereffenings- of gelijkaardige procedure of een aanvang neemt met een procedure gerechtelijke reorganisatie;
 • Indien een aanzienlijk deel of het geheel van de activa van de wederpartij wordt verkocht.

30. Gevolgen beëindiging van de overeenkomst

30.1. Onverminderd de toepassing van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, zullen de Partijen bij de beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, alle hem/haar ter beschikking gestelde en alle door hem/haar gemaakte bestanden, documenten, nota’s, aantekeningen, diskettes, CD-roms of andere gegevensdragers, alsmede kopieën ervan, net als alle Vertrouwelijke Informatie, teruggeven aan de andere Partij.

30.2. Partijen bepalen de gevolgen van de beëindiging voor de nog lopende bestellingen/opdrachten tussen hen onderling.

30.3. De artikelen blijven van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

30.4. De beëindiging (om welke reden dan ook) van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten die iedere Partij heeft verworven.

31. Prijs

31.1. De prijs voor de Diensten worden jaarlijks, per kwartaal, per maand gefactureerd, naar gelang van wat tussen partijen werd overeengekomen. De facturatie zal aanvangen voorafgaand aan het jaar/het kwartaal/de maand waarin de Diensten zullen worden geleverd.

Popkorn bv